Feb 16, 2017

1st IDO National Judges Seminar in Beijing China

The International Dance Organisation is delighted on the outcome of the 1st IDO National Judges seminar held in Beijing, China on the 12th and 13th February 2017.

A total of 26 delegates attended the seminar that was led by IDO President Michael Wendt. Executive Secretary to IDO Korea, Young Jae Lee was also in attendance, and agreed to work closely with IDO China to create partnerships and build IDO links in the future.

At the seminar, Michael Wendt gave an outline on IDO and introduced many of the aspects that make IDO. On his part, the President for IDO China, Oscar Wang Bing, spoke very highly and very positive about IDO China and looked forward to working with IDO for the development of IDO in their country.

With all 26 delegates passing the IDO exams, the IDO congratulates all the delegates and IDO China for their enthusiasm. The successful delegates are:

1.Xia Yu

2.Zhao Jing

3.Wang Gui Long

4.Du Yong Jun

5.Chen Jian

6.Song Huan Qing

7.Guo Wen Xu

8.Zhu Bo Long

9.Zhu Fa Jun

10.Zhang Li Yang

11.Yan Han

12.Wang Jin Hui

13.Zhang Wen Hua

14.Liu Ke Zhi

15.Xu En Hai

16.Fan Jun Mei

17.Zhang Chen Li

18.Hu Jian

19.Ma Li Jun

20.Guo Su Mei

21.Xu Xin Hua

22.Zhao Guo Lin

23.Huang Tao

#IDO #IDODance #IDOWorldDance